Mất lượng xương lớn và phức tạp do khối u và tai nạn cần nhiều nẹp giải phẫu. Và nẹp tái tạo theo yêu cầu của chúng tôi đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trên.