Đặc điểm

– Bộ tiểu phẫu bao gồm 24 dụng cụ cơ bản cần thiết.

Chỉ định:

– Dùng cho các loại tiểu phẫu, đặc biệt là phẫu thuật implant.