Hệ thống MIS Connect- abutment cố định vào implant tại thời điểm phẫu thuật (abutment một thì), trên đó có thể thực hiện phục hình kết nối ở mức mô mềm.
Hệ thống kết nối nhỏ, nằm trong niêm mạc quanh implant, có thể tháo rời và là abutment một thành phần được thiết kế dành cho những implant đặt sâu trong sống hàm mất răng, tạo ra giải pháp kết nối ở mức mô mềm phù hợp cho nhiều chiều cao nướu khác nhau.

Lợi ích:

Hệ thống Connect: