Ưu điểm:

– Không có nguy cơ dư cement
– Có thể tháo khi cần thiết
– Hướng Implant thẳng
– Độ lưu giữ cao kể cả với chiều cao phục hình thấp
– Kết nối chính xác

Thành Phần Sử Dụng: