Kềm bẻ Loop & Step Bending Gummetal (sử dụng kỹ thuật GEAW)

Danh mục:
Liên hệ

Đặc điểm

– Kềm với đầu nhiều form, hỗ trợ việc bẻ cung GEAW hiệu quả và chính xác